Informacije:031 659 315

Rezervacija

Domov  /  Rezervacija

 1. IZPOLNITE obrazec
 2. ODAJTE povpraševanje
 3. in odgovorili vam bomo kako naprej…

  Zanima me:

  Datum najema:

  Datum vračila:

  Email*:

  Ime in priimek*:

  Telefon*:

  Dodatna vprašanja / koda za popust:

  , strinjam se z obdelavo mojih osebnih podatkov VEČ.

  CENIK CARADO A 461CENIK  MEGASPORT-640

  NAJEM AVTODOMA CARADO A 461

   SEZONA I II
   TERMIN 1. 4. – 31. 10. 1. 11. – 31. 3.
  Do 6 nočitev 120 € 100 €
  7 do 21 nočitev 105 € 90 €
  od 22 nočitev 95 € 80 €
  Vikend paket* 360 € 300 €

  *Vikend paket od četrtka do ponedeljka! Cena najema avtodoma je navedena v ceniku. V ceno je vključen 22% DDV.

  NAJEM AVTODOMA FIAT MEGASPORT-640

   SEZONA I II
   TERMIN 1. 4. – 31. 10. 1. 11. – 31. 3.
  Najem na dan 100 € 80 €
  Vikend paket* 300 € 240 €
  *Vikend paket od četrtka do ponedeljka! Cena najema avtodoma je navedena v ceniku. V ceno je vključen 22% DDV.

  SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM AVTODOMA

  Obe stranki, najemnik in najemodajalec se s podpisom teh Splošnih pogojev za najem avtodoma obvezujeta, da jih bosta spoštovala v obojestransko zadovoljstvo. Najemnik se obvezuje, da bo z vozilom ravnal kot dober gospodar in ga ne bo namenoma uničeval in izpostavljal nevarnostim.

  1. Predmet najemne pogodbe

  Predmet najemne pogodbe je avtodom CARADO A 461 (v nadaljevanju: avtodom). Registrska številka je navedena v pogodbi o najemu avtodoma. Sestavni del pogodbe je Zapisnik o prevzemu avtodoma in seznanjenost ter sprejemanje Splošnih pogojev za najem avtodoma.

  1. Rezervacija avtodoma in rok plačila

  Ob podpisu Najemne pogodbe stranka plača akontacijo v višini 50% celotnega zneska najema. Na dan prispelega nakazila akontacije je termin za najem avtodoma rezerviran. Preostali znesek najema se poravna najkasneje deset (10) dni pred odhodom, v nasprotnem primeru štejemo rezervacijo avtodoma za odpovedano.

  1. Odpoved rezervacije

  Najemnik ima pravico do pisne odpovedi najema avtodoma. V tem primeru ima najemodajalec pravico do administrativnih stroškov v višini 50€ in povračila stroškov odpovedi, katerih znesek je odvisen od časa predložitve najemnikove odpovedi:

  • več kot 45 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 10 % celotne vrednosti najema
  • od 21 do 45 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 30 % celotne vrednosti najema
  • od 20 do 10 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 40 % celotne vrednosti najema
  • manj kot 10 dni pred začetkom najemnega obdobja – povrnitev izgube v višini 90 % celotne vrednosti najema

  V primeru, da najemnik ne prevzame avtodoma ob času navedenem v pogodbi, si najemodajalec pridržuje pravico do zadržanja celotnega zneska najema avtodoma.

  Če najemnik na lastno željo prekine potovanje prej kot je določeno v pogodbi, mu najemodajalec ob vrnitvi ni dolžan povrniti zneska najema za preostanek trajanja najema avtodoma.

  Če pri najemniku ali najemodajalcu pride do odpovedi najema zaradi dokazljive višje sile, se odškodnina zaračuna v višini 10 % predvidene vrednosti.

  1. Cena najema

  Cena najema avtodoma je navedena v ceniku. V ceno je vključen 22% DDV.

  Cena vključuje obvezno in kasko zavarovanje z 1% odbitno franšizo, nezgodno zavarovanje voznika in potnikov, 24-urna pomoč na cesti v Sloveniji in v tujini in zelena karta.

  Cena vključuje osnovno in dodatno opremo.

  Cena vključuje omejeno število kilometrov in sicer 400km/dan. Če najemnik prekorači 400km/dan se vsak nadaljnji kilometer obračuna ob vrnitvi avtodoma in sicer 0,30€/km.

  Cena vključuje neomejeno število kilometrov pri najemu avtodoma za več kot 21 dni.

  Cena ne vključuje dovoljenje za vožnjo tujega vozila izven Slovenije (če država namembnosti ni članica Evropske Unije). Cena ne vključuje goriva in cestnine. Vsi morebitni prometni prekrški, ki nastanejo v času najema avtodoma bremenijo najemnika.

  Ob prevzemu vozila se stranki zaračunajo fiksni prevzemni stroški v višini 130 EUR, ki vključujejo strošek primopredaje, 2 jeklenki plina (propan), napolnjen rezervoar vode, kemikalije za WC, razgradljivi WC papir, kuhinjsko posodo, jedilni pribor, zunanje in notranje končno čiščenje vozila, zunanja miza in stoli ter pripravo vozila na pot.

  1. Varščina

  Ob prevzemu vozila je najemnik dolžan najemodajalcu položiti varščino v višini 1000 EUR.

  Varščina je namenjena za pokrivanje naslednjih morebitnih stroškov nastalih v trajanju najema avtodoma:

  • 1 % odbitne franšize in izgube bonusa pri kasko zavarovanju v primeru poškodbe, nesreča ali kraje avtodoma nastale med najemom,
  • manjkajoča oprema,
  • poškodbe, ki niso vključene v paket kasko zavarovanja,
  • zamudnina (v primeru, da se stranka ne drži dogovorjene ure vračila avtodoma),
  • stroške dodatnega čiščenja vozila,
  • potni stroški za prevoz avtodoma od sedeža podjetja do pooblaščenega servisa.

  Če je avtodom ob vrnitvi nepoškodovan, prav tako oprema in inventar, se varščina vrne najemniku avtodoma v celoti ob zaključku najema, brez obresti. V primeru povzročitve nesreče ali udeležbe v nesreči zapade kavcija v celoti, za poškodovanje inventarja oziroma opreme, ki jih kasko zavarovanje ne krije pa po obračunu stroškov za odpravo povzročene škode.

  V primeru, da kavcija ne bi zadoščala za odpravo ugotovljenih napak, ima najemodajalec pravico zahtevati doplačilo. Vračilo varščine se zadrži do razrešitve ugotovljenih napak.

  V primeru večjih poškodb ali kraje vozila mora najemnik zahtevati ogled policije in predložiti policijski zapisnik ob povratku. V nasprotnem primeru krije stroške povrnitve vozila v prvotno stanje najemnik v celoti. Ob nastanku škodnih primerov in poškodovanja vozila (tudi manjših poškodb) je potrebno takoj obvestiti najemodajalca o nastali situaciji.

  1. Prevzem/predaja in vračilo avtodoma

  Prevzem se potrdi s pregledom vozila in obojestranskim podpisom Predajnega zapisnika, ki je podlaga za predajo in zavezuje najemnika in najemodajalca.

  Podaljšanje najema, brez predhodnega dogovora ni možno. Najemnik je dolžan v primeru zamude (višja sila) najemodajalca telefonsko obvestiti o vzroku zamude in predvidenem času vračila avtodoma.

  Avtodom je potrebno vrniti do dogovorjene ure, kar se navede v predajnem zapisniku. Najemnik mora vrniti avtodom v enakem stanju kot ga je prevzel.

  Avtodom mora imeti:

  • prazen rezervoar za odpadno vodo
  • prazno kaseto za WC in očiščeno WC školjko
  • poln rezervoar za gorivo

  S predajnim zapisnikom se ob vrnitvi preveri stanje vozila in delovanje vseh naprav. Ugotovljene morebitne pomanjkljivosti in poškodbe se vpišejo v predajni zapisnik in obračunajo po ceniku. Najemnik odgovarja za vse poškodbe in pomanjkljivosti, ki se ugotovijo ob predaji avtodoma ob povratku.

  V avtodomu je kajenje strogo prepovedano.

  1. Popravila, okvare na avtodomu v času najema

  Vsi posegi v vozilo (tako v motorni kot bivalni del) brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in za njih materialno odgovarja najemnik. Stroški popravil, ki niso bili koordinirani in potrjeni s strani najemodajalca se ne priznavajo. Dogovorjene posege na vozilu v tujini je dovoljeno opravljati edino na pooblaščenih servisih za vozila FIAT po predhodnem dogovoru z najemodajalcem.

  1. Odgovornost najemnika in ukrepi v primeru prometne nezgode

  Voznik avtodoma mora na dan prevzema avtodoma imeti dopolnjenih 21 let in veljavno vozniško dovoljenje vsaj tri (3) leta.

  Voznik se obveže, da pred in med vožnjo ne bo užival alkoholnih pijač oz. ne bo vozil pod vplivom substanc, ki zmanjšujejo psihomotorične sposobnosti (zdravila, droge, ipd.). V nasprotnem primeru zavarovalnica ne bo krila stroškov oz. ne bo priznala škode iz zavarovanja.

  S podpisom pogodbe voznik potrjuje točnost svojih podatkov.

  Avtodom lahko upravlja izključno najemnik avtodoma, ki je naveden v Najemni pogodbi. V primeru dodatnega voznika, najemodajalec le tega navede v Najemni pogodbi. Vsakršno posredovanje avtodoma v upravljanje in ali dajanje v podnajem drugi osebi je prepovedano.

  Najemnik je dolžan dokumente in ključe vozila ob zapustitvi vozila nositi VEDNO s seboj. V nasprotnem primeru zavarovalnica ne krije nastalih stroškov v primeru kraje vozila ali izgube le teh na poti. Vsi morebitni prekrški oziroma kazni izvirajoče iz tega naslova, ki nastanejo v času najema vozila, bremenijo najemnika vozila in zanje tudi materialno in kazensko odgovarja.

  V primeru, da zavarovalnica zavrne plačilo škode nastale na najetem vozilu iz kakršnih koli vzrokov, je dolžan škodo pokriti najemnik v celoti.

  V primeru prometne nesreče mora najemnik izpolniti obrazec Evropsko poročilo o prometni nezgodi in nezgodo OBVEZNO prijaviti policiji.

  Ob vračilu poškodovanega vozila je najemnik dolžan izpolniti poročilo o nesreči. Najemnik mora najemodajalcu izročiti ustrezno dokumentacijo in priložiti skico o poškodbah avtodoma. Policijski zapisnik mora vsebovati imena in podatke vseh udeležencev nezgode, številko Zelene karte vseh soudeleženih vozil v prometni nesreči. Najemnik odgovarja neomejeno v primeru škode zaradi preseženega tovora (skupna dovoljena teža vozila znaša 3500 kg), prevažanja prepovedanih snovi in oseb z neurejenimi dokumenti oziroma brez dokumentov … skratka do vsega, kar ne dovoljuje zakonodaja v Republiki Sloveniji ali drugi državi. Za poškodbe, ki ne izhajajo iz prometne nezgode pa odgovarja najemnik sam.

  1. Odgovornost najemodajalca

  Najemodajalec se obvezuje, da je avtodom ob začetku najem tehnično brezhiben in brez okvare, ki bi lahko po njegovem vedenju bila vzrok za nezgodo ali odpoved delovanja avtodoma. Avtodom je redno vzdrževan skladno z navodili proizvajalca vozila in nadgradnje. Najemodajalec ne odgovarja za stvari, ki so bile puščene ali pozabljene v avtodomu, tako na poti kot po končanem najemu.

  1. Potovanje v tujino

  Z avtodomom je mogoče potovati v vse evropske države razen v tiste, ki so v vojnem stanju ali je zaradi drugih vzrokov potovanje nezaželeno. V primeru potovanj v državo, kjer obstaja večje tveganje kraje, vloma ali druge škode, povzročene na avtodomu, mora najemnik poskrbeti za ustrezno varovanje in zaščito avtodoma. Najemnik se zavezuje, da bo v posamezni državi dosledno spoštoval zakone dovoljenega oziroma nedovoljenega prenočevanja oziroma kampiranja izven kampov. Odgovornost zaradi neupoštevanja zakona je v celoti na strani najemnika. Nedovoljeno kampiranje lahko privede do pečatenja avtodoma. V primeru kršitve najemnik sam odgovarja in krije vse stroške, nastale v zvezi s kršitvijo in krije vse stroške izpada prihodkov najemodajalcu in vso škodo nastalo na avtodomu v času pečatenja.

  1. Prepovedana raba avtodoma

  Najemnik se obveže, da bo avtodom koristil izključno v turistične namene, nikakor pa ne za zakonsko nedovoljene dejavnosti.

  Najemniku je prepovedana uporaba avtodoma za:

  • Udeležbo avtodoma na motorističnih prireditvah ali uporabo avtodoma kot testno vozilo.
  • Za prevoz nevarnih snovi, eksplozivnih, hitro gorljivih, strupenih ali drugače nevarnih snovi.
  • Za prevoz orožja, mamil in podobno.
  • Za nadaljnje sklepanje najemov
  • Za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih področjih.
  1. Splošna določila

  Pogoji so napisani v dveh enakih izvodih. En izvod prejme najemnik ob prevzemu avtodoma, drugi pa ostane lastniku avtodoma. Za vse morebitne spore je pristojno Sodišče v Slovenskih Konjicah.

  1. Strinjanje s pogoji

  Najemnik s svojim podpisom potrjuje, da je seznanjen s Splošnimi pogoji za najem avtodoma. in se obvezuje, da jih bo v celoti spoštoval in izvajal.

  Potujoči dom, Tehnokom klimatizacija, Peter Benčuk s.p.